top of page

Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym bartoszciba.com

 

§ 1

Definicje

1.    Sprzedawca – Bartosz Ciba, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Ciba Jewelry, z siedzibą przy ul. Prof. W. Konopczyńskiego 3/36, 30-383 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP PL627-252-59-32, REGON 122443215.

2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.bartoszciba.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3.    Kupujący – każdy podmiot, składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5.    Regulamin – niniejszy dokument.

6.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7.    Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności biżuteria.

8.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2.    Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3.    Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4.    Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych, amerykańskich dolarach oraz euro i zawierają podatek VAT.

5.    Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całego świata.

6.    Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

7.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

  1. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3

Składanie zamówień

1.    Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

  1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, przejść do modułu „Koszyk” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

  2. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

  3. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od wydania towaru.

5.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Santander o nr: 37 1090 2590 0000 0001 4424 7643,

2) kartą płatniczą lub transferem za pośrednictwem serwisów PayPal.com i PayU.com.

6.    Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7.    Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w interaktywnym formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 4

Realizacja zamówień

1.    Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

2.    Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą od kilku dni do 2-3 tygodni. Zamówienia są realizowane najszybciej jak to możliwe, biorąc pod uwagę ich bieżące nagromadzenie i fazy procesu twórczego..

3.    W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

4.    Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

5.    Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej InPost.

6.    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5
Reklamacja i gwarancja

1.    Kupującemu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

  1.     Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail:            info@bartoszciba.com

3.    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5.    W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6.    W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

7.    Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1.    Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3.    W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.

  1. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

  2. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6.    Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.    Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

1.    Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.    Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4.    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.     Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.bartoszciba.com w zakładce Regulamin.

§ 9

Ciasteczka (pliki cookies)

1.     Strona www.bartoszciba.com w celu optymalizacji działania i jak najlepszego odbioru używa plików cookies, które są zapisywane w komputerze osoby zwiedzającej stronę. Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, poznać więcej szczegółów lub całkowicie je usunąć, podążaj za instrukcjami zawartymi tutaj .

Prywatność
Ciasteczka
Gold-glitter-full-hd-wallpaper-HD.jpg
HEXAGON favicon.png
bottom of page